Historie kliniky

Historie kliniky

Naše klinika vznikla ze základů anesteziologického oddělení Fakultní nemocnice v Plzni, které bylo založeno primářem Minářem v lednu 1958. Primář Minář - jeden ze zakladatelů moderní anesteziologie a resuscitace v naší republice, se podílel autorsky na první učebnici anestezie u nás, byl vynikající lékař i pedagog. Potřeba výuky oboru vedla ke zřízení místa odborného asistenta chirurgické kliniky pro obor anesteziologie v r.1963.

Od svého vzniku se plzeňské pracoviště řadilo k předním anesteziologickým pracovištím v celém tehdejším Československu. Pracoviště dr. Minář vedl se zástupcem Václavem Fesslem  až do své smrti v roce 1974. Od roku 1976 pořádáme na uctění Minářovy památky každé dva roky odbornou vědeckou konferenci celostátního rozsahu i s mezinárodní účastí pod názvem „Minářovy dny“. ARO se od svého vzniku podílelo na pre- i postgraduální výuce anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče.  Oddělení se postupně rozrůstalo, zlom ve vývoji znamenalo otevření lůžkového resuscitačního oddělení se 7 lůžky 1. září 1973. Oddělení se rozšířilo v počtu lékařů i sester. Odborná problematika zahrnovala celý rozsah interdisciplinární resuscitační péče včetně dětské a neonatologické resuscitační a intenzivní péče. Byla zavedena řada nových léčebných metod, např. léčba dětských stenozujících laryngotracheobronchitid, umělá plicní ventilace, neinvazivní ventilace u nedonošenců, dětí i dospělých, mimotělní eliminační metody jsme jako první v republice začali provádět ve spolupráci s hemodialyzačním střediskem I. Interní kliniky (vedeným prof. Opatrným sen.) přímo na lůžkovém resuscitačním oddělení, byly vypracovány postupy enterální výživy atd. Po smrti prim. Mináře byl pověřen vedením oddělení as. MUDr. V. Fessl, CSc., který se později stal primářem a po úspěšné habilitaci a zřízení kliniky v roce 1989 i jejím přednostou. Kliniku vedl do konce roku 1997, kdy jej ve funkci nahradil doc. MUDr. Eduard Kasal, CSc. Jeho zástupcem se stal prim. MUDr. Karel Svoboda a zástupcem pro vědu a vzdělání doc. MUDr. Ivan Chytra, CSc.

V roce 1999 se klinika postupně přestěhovala spolu s některými operačními obory do nového areálu FN na Lochotíně, v r. 2002 došlo k dokončení přestěhování - v Borské části zůstalo detašované pracoviště zajišťující  anestezie hlavně pro kliniku urologie, ORL, kliniku TRN a II. Interní kliniku spolu s nepřetržitou konsiliární činností a zajištěním rozšířené resuscitace pro celý areál, dalším detašovaným pracovištěm (až do roku 2007, kdy došlo k přestěhování do Lochotínského areálu) byla oddělená budova Gynekologicko-porodnické kliniky na Slovanech.

V r. 1992 ještě na Borech vzniklo jako součást kliniky Centrum pro léčbu bolesti (CLB), které se věnuje léčbě chronické a neztišitelné bolesti. CLB se rovněž přestěhovalo na Lochotín a od roku 2002 působí v současné lokalitě na Lochotíně. Vytíženost centra, které se zabývá i intervenčními a neuro-modulačními technikami léčby bolesti, stále roste.

V r. 1994 ještě na Borech bylo otevřeno jako první v republice Emergency (vysoko-prahový urgentní příjem), které po přestěhování kliniky na Lochotín bylo zrušeno a nahrazeno novým na Lochotíně. V současné době se součástí KARIM stal i centrální příjem na Lochotíně, který nyní (2018) prochází rozsáhlou rekonstrukcí, která z něho učiní pracoviště splňující nejnáročnější požadavky. Vysoko-prahový příjem je od svého počátku základem Traumacentra pro dospělé a Trauma centra pro děti, klinika je rovněž důležitou součástí Komplexního cerebrovaskulárního centra.

Po přelomu milénia klinika získala akreditaci pro vzdělávání v základním oboru Anesteziologie, intenzivní medicína, oboru Urgentní medicína a nástavbových specializačních oborů  Intenzivní medicína a Paliativní medicína a léčba bolesti. V souladu s novými evropskými zákonnými normami pro vzdělání zdravotních sester a porodních asistentek (NELZP) jako chráněného povolání byla získána akreditace vzdělávacího programu ARIP v souladu s evropskou legislativou, který byl přejmenován na Intenzivní péči. Odbornou garanci a většinu vzdělávacích aktivit zajišťuje KARIM.

Vedle běžné klinické práce se lékaři kliniky podílejí na pregraduální i postgraduální výuce jak studentů Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy tak oborů nelékařských při Západočeské univerzitě a na zdravotních školách.

V roce 1995 nastoupila na pracoviště Dr. Blanka Šestáková, klinická psycholožka, která v celostátním měřítku s velkým předstihem před ostatními pracovišti vybudovala základy klinické psychologie v intenzivní péči a v léčbě chronické bolesti. Vychovala řadu psychologů. Jí propracovaný systém psychologické péče se stal vzorem pro ostatní pracoviště našeho typu v republice. Od poloviny roku 2018 se psychologická péče roztříštěná v jednotlivých oborech koncentrovala do nově vzniklého Oddělení klinické psychologie.

KARIM se významně podílí i na vědecko-výzkumných úkolech: Doc. Kasal stál u vzniku celostátních doporučení pro diagnostiku a léčbu invazivních meningokokových onemocnění, Doc. Chytra se dlouhodobě věnuje zvyšování účinnosti a tkáňové dostupnosti  antibiotik změnou způsobu jejich nitrožilního podávání. V poslední době je středem zájmu výzkumného týmu monitorace hemodynamiky méně invazivními způsoby, poruchy koagulace v kritických stavech, možnosti léčby sepse a septického šoku a neurokognitivní problematika akutních stavů.

V roce 2013 došlo ke změně názvu z původní Anesteziologicko-resuscitační kliniky na Kliniku anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (KARIM). V roce 2015 se stal přednostou KARIM as.MUDr. Richard Pradl, Ph.D., který ve spolupráci s prim. MUDr. Romanem Bosmanem zahájil práce na integraci nízkoprahového příjmu, čímž vznikne po dokončení rekonstrukce „Centrální příjem“ – jednotný příjem všech akutně nemocných pacientů do FN Lochotín.

Od roku 2018 je přednostou kliniky doc. MUDr Jan Beneš, Ph.D. 

Jednotliví přednostové:

prim. MUDr. Jiří Minář, CSc.
1958-1974

doc. MUDr. Václav Fessl, CSc.
1974-1997

doc. MUDr. Eduard Kasal, CSc.
1998-2014

as. MUDr. Richard Pradl, Ph.D.
2015-2017