Historie kliniky

Historie kliniky

V r. 1994 ještě na Borech bylo otevřeno jako první v republice Emergency (vysoko-prahový urgentní příjem), které po přestěhování kliniky na Lochotín bylo zrušeno a nahrazeno novým na Lochotíně. V současné době se součástí KARIM stal i centrální příjem na Lochotíně, který nyní (2018) prochází rozsáhlou rekonstrukcí, která z něho učiní pracoviště splňující nejnáročnější požadavky. Vysoko-prahový příjem je od svého počátku základem Traumacentra pro dospělé a Trauma centra pro děti, klinika je rovněž důležitou součástí Komplexního cerebrovaskulárního centra.

Po přelomu milénia klinika získala akreditaci pro vzdělávání v základním oboru Anesteziologie, intenzivní medicína, oboru Urgentní medicína a nástavbových specializačních oborů  Intenzivní medicína a Paliativní medicína a léčba bolesti. V souladu s novými evropskými zákonnými normami pro vzdělání zdravotních sester a porodních asistentek (NELZP) jako chráněného povolání byla získána akreditace vzdělávacího programu ARIP v souladu s evropskou legislativou, který byl přejmenován na Intenzivní péči. Odbornou garanci a většinu vzdělávacích aktivit zajišťuje KARIM.

Vedle běžné klinické práce se lékaři kliniky podílejí na pregraduální i postgraduální výuce jak studentů Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy tak oborů nelékařských při Západočeské univerzitě a na zdravotních školách.

V roce 1995 nastoupila na pracoviště Dr. Blanka Šestáková, klinická psycholožka, která v celostátním měřítku s velkým předstihem před ostatními pracovišti vybudovala základy klinické psychologie v intenzivní péči a v léčbě chronické bolesti. Vychovala řadu psychologů. Jí propracovaný systém psychologické péče se stal vzorem pro ostatní pracoviště našeho typu v republice. Od poloviny roku 2018 se psychologická péče roztříštěná v jednotlivých oborech koncentrovala do nově vzniklého Oddělení klinické psychologie.

KARIM se významně podílí i na vědecko-výzkumných úkolech: Doc. Kasal stál u vzniku celostátních doporučení pro diagnostiku a léčbu invazivních meningokokových onemocnění, Doc. Chytra se dlouhodobě věnuje zvyšování účinnosti a tkáňové dostupnosti  antibiotik změnou způsobu jejich nitrožilního podávání. V poslední době je středem zájmu výzkumného týmu monitorace hemodynamiky méně invazivními způsoby, poruchy koagulace v kritických stavech, možnosti léčby sepse a septického šoku a neurokognitivní problematika akutních stavů.

V roce 2013 došlo ke změně názvu z původní Anesteziologicko-resuscitační kliniky na Kliniku anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (KARIM). V roce 2015 se stal přednostou KARIM as.MUDr. Richard Pradl, Ph.D., který ve spolupráci s prim. MUDr. Romanem Bosmanem zahájil práce na integraci nízkoprahového příjmu, čímž vznikl po dokončení rekonstrukce „Centrální příjem“ – jednotný příjem všech akutně nemocných pacientů do FN Lochotín.

Od roku 2018 je přednostou kliniky prof. MUDr Jan Beneš, Ph.D., který  stál za úspěšným dokončením nového Urgentního příjmu a především vznikem tzv. Akutní zóny urgentního příjmu, která v současné době reprezentuje moderní směr, kterým se klinika pod jeho vedením ubírá. 

Jednotliví přednostové:

prim. MUDr. Jiří Minář, CSc.
1958-1974

doc. MUDr. Václav Fessl, CSc.
1974-1997

doc. MUDr. Eduard Kasal, CSc.
1998-2014

as. MUDr. Richard Pradl, Ph.D.
2015-2017