Vedení kliniky

Přednosta kliniky
Doc. MUDr. Jan Beneš, Ph.D.

Po absolutoriu na Lékařské fakultě v Plzni Univerzity Karlovy nastoupil na Kliniku anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN Plzeň.

Od počátku se vedle běžné klinické práce věnoval řadě výzkumných úkolů v problematice hemodynamiky a sepse.

Po atestaci v oboru Anesteziologie-resuscitace začal pracovat jako asistent Lékařské fakulty v Plzni.

V roce 2012 obhájil titul Ph.D. na téma Hemodynamika v časné fázi kritických stavů a následně se v roce 2015 stal docentem oboru Anesteziologie a intenzivní medicína.

Je členem výboru České společnosti intenzivní medicíny a členem akreditační komise pro obor Anesteziologie a intenzivní medicína při MZ ČR.

Je mezinárodně uznávaným odborníkem v problematice hemodynamiky kritických stavů.


benesj@fnplzen.cz


Primář kliniky
MUDr. Roman Bosman

Mezi lety 1984 až 1990 absolvoval Lékařskou fakultu UK v Plzni.

Po absolutoriu nastoupil krátce na ARO Klatovy.

Po ukončení základní vojenské služby roku 1991 přestoupil na ARO FN v Plzni.

Od roku 1999 pracoval na Emergency KARIM FN Plzeň jako vedoucí lékař.

S prací na vysoko-prahovém příjmu byla spojena i nutnost atestovat v nově vzniklém oboru Urgentní medicína a medicína katastrof.

Je garantem specializačního vzdělávání pro obor Urgentní medicína na LF UK v Plzni.

Od roku 2015 pracuje jako zástupce přednosty KARIM pro léčebnou péči.


bosman@fnplzen.cz


Zástupce pro výuku a výzkum
Doc. MUDr. Ivan Chytra, CSc.

V letech 1973-1979 absolvoval Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Plzni. Po krátkém působení na ARO v Krajské nemocnici v Českých Budějovicích pracuje od roku 1982 na Klinice anesteziologie resuscitace a intenzivní medicíny ve FN v Plzni.

V letech 1990-1999 vedl lůžkovou část kliniky, od roku 1999 pracuje jako zástupce přednosty KARIM pro vědu a vzdělávání.

V roce 1998 úspěšně zakončil externí doktorandské studium a v roce 2000 byl jmenován docentem pro obor Anesteziologie a resuscitace.

Absolvoval řadu studijních pobytů na renomovaných evropských pracovištích.

Je členem výboru České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny a členem akreditační komise pro obor Anesteziologie a intenzivní medicína na MZ.

V posledních letech je jeho zájem zaměřen na problematiku léčby infekčních komplikací
v intenzivní medicíně.


chytra@fnplzen.cz


Vrchní sestra
Mgr. Jana Kašparová, MHA

Po studiu SZŠ v Klatovech pracovala jako všeobecná sestra na Anesteziologicko-resuscitační klinice FN Plzeň.

V roce 2006 přestoupila na Kardiochirurgické oddělení, kde pracovala jako klinický perfuziolog a následně jako vrchní sestra.

Od roku 2015 nastoupila na pozici vrchní sestry Centrálního příjmu a po jeho sloučení s Klinikou anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny v 2016, působí jako vrchní setra KARIM.

Je magistrou Ošetřovatelství, v roce 2016 zakončila manažerské vzdělání (MHA).

V rámci specializačního vzdělávání získala osvědčení pro obor Anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče a pro obor Klinický perfuziolog.

Po celou svou profesní kariéru se věnuje intenzivní péči i jako lektor postgraduálního vzdělávání a je vedoucím odborného modulu praktické výuky při ZČU a IP.


kasparova@fnplzen.cz