Vedení kliniky

Přednosta kliniky
Prof. MUDr. Jan Beneš, Ph.D.

Po absolutoriu na Lékařské fakultě v Plzni Univerzity Karlovy nastoupil na Kliniku anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN Plzeň.

Od počátku se vedle běžné klinické práce věnoval řadě výzkumných úkolů v problematice hemodynamiky a sepse.

Po atestaci v oboru Anesteziologie-resuscitace začal pracovat jako asistent Lékařské fakulty v Plzni.

V roce 2012 obhájil titul Ph.D. na téma Hemodynamika v časné fázi kritických stavů a následně se v roce 2015 stal docentem oboru Anesteziologie a intenzivní medicína.

Je členem výboru České společnosti intenzivní medicíny a členem akreditační komise pro obor Anesteziologie a intenzivní medicína při MZ ČR.

Je mezinárodně uznávaným odborníkem v problematice hemodynamiky kritických stavů.


benesj@fnplzen.cz


Primář kliniky
MUDr. Roman Bosman

Mezi lety 1984 až 1990 absolvoval Lékařskou fakultu UK v Plzni.

Po absolutoriu nastoupil krátce na ARO Klatovy.

Po ukončení základní vojenské služby roku 1991 přestoupil na ARO FN v Plzni.

Od roku 1999 pracoval na Emergency KARIM FN Plzeň jako vedoucí lékař.

S prací na vysoko-prahovém příjmu byla spojena i nutnost atestovat v nově vzniklém oboru Urgentní medicína a medicína katastrof.

Je garantem specializačního vzdělávání pro obor Urgentní medicína na LF UK v Plzni.

Od roku 2015 pracuje jako zástupce přednosty KARIM pro léčebnou péči.


bosman@fnplzen.cz


Zástupce pro výuku a výzkum
MUDr. Jan Zatloukal Ph.D.


Vrchní sestra
Mgr. Yvona Hodanová

Po dokončení SZŠ v Chebu pracovala v letech 1992-1995 jako všeobecná sestra v Psychiatrické nemocnici v Dobřanech.

V roce 1996 přestoupila na Anesteziologicko-resuscitační kliniku FN Plzeň, nejprve jako sestra na lůžkovém resuscitačním oddělení, následně na vysokoprahovém urgentním příjmu.

V roce 2009 nastoupila na pozici staniční sestry Emergency. Od roku 2019 působila jako staniční sestra Urgentního příjmu, od roku 2020 je vrchní sestrou KARIM.

Je magistrou Ošetřovatelství, získala osvědčení pro obor Anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče. V rámci postgraduální výuky pracuje jako lektorka specializačního vzdělávání intenzivní péče.


hodanovay@fnplzen.cz