Urgentní příjem

Urgentní příjem Fakultní nemocnice Plzeň poskytuje bezprostřední péči o akutně i chronicky nemocné v nepřetržitém - 24 hodinovém provozu. Je „rozdělen“ na vysoko prahový a nízkoprahový příjem: 

Vysokoprahová část – Emergency, poskytuje péči o nemocné se selhávajícími životními funkcemi, kteří jsou v bezprostředním ohrožení života. Jedná se například o stavy po kardiopulmonální resuscitaci, pacienty po polytraumatu, s poruchou vědomí, s masivním krvácením, intoxikované pacienty či pacienty v různých šokových stavech.Na Emergency jsou prováděny nezbytné, život zachraňující výkony k zajištění podpory nebo i náhrady selhávajících životně důležitých orgánových systémů. Nezbytnou součástí je úzká spolupráce s vysoce specializovanými centry s dostupností klinických specialistů a navazující intenzivní péče. Vysoko prahová část je jak přístrojově, tak personálně plně vybavena na úrovni nejvyšší intenzivní péče a splňuje tak moderní světové parametry.

Nízkoprahová část – Urgentní příjem, zajišťuje péči pro pacienty s akutním zhoršením zdravotního stavu nebo při zhoršení chronického onemocnění. Jedná se o chorobné stavy napříč všemi obory. K dispozici je zde celá řada vysoce specializovaných diagnostických a terapeutických metod a návaznost na dostupnost mezioborové péče zajištěné konziliárními lékaři. Hlavním cílem je rychlá diagnostika a adekvátní léčba zajišťující stabilizaci stavu nemocného a možnost event. předání na cílové pracoviště či k propuštění do ambulantní péče.

V minulých letech proběhla na urgentním příjmu rozsáhlá rekonstrukce, která zahrnovala nejen přestavbu stávajících prostor, ale i řadu koncepčních změn. V současné době již můžeme říct, že přinesla především příjemné a důstojné prostředí k ošetřování akutně i chronicky nemocných pacientů a zároveň zlepšení podmínek pro pracující personál urgentního příjmu. Vznik tzv. Akutní zóny urgentního příjmu a integrace ambulancí klíčových oborů daly za vznik místa, do nějž se soustřeďují všichni akutně nemocní směřující do FN. Urgentní příjem se tak stal moderním akreditovaným pracovištěm, poskytujícím kvalitní a špičkovou diagnostickou a léčebnou péči, stejně jako možnost vzdělávání pro zájemce o obor Urgentní medicíny.