Předmět: Anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicína

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PŘEDMĚTU

Předmět je zaměřen na tři základní složky práce anesteziologa: anestezii, intenzivní a resuscitační péči a základy urgentní medicíny, částečně se dotýká i problematiky algeziologie.

ANOTACE PŘEDMĚTU

Student se seznámí s principy celkové a regionální anestezie. V rámci praktických cvičení si osvojí základní postupy zajištění dýchacích cest, ventilace vakem a obličejovou maskou, zajištění žilního vstupu. Dále se důkladně seznámí a procvičí si postupy základní i rozšířené neodkladné resuscitace včetně použití příslušného přístrojového vybavení. V rámci intenzivní medicíny získá stručný přehled o ošetřování a péči o kriticky nemocné pacienty včetně informací  o umělé plicní ventilaci, výživě, diagnostice a terapii nejčastějších kritických stavů apod. Student se taktéž seznámí s provozem urgentního příjmu fakultní nemocnice.

Kurikulum u studentů zubního lékařství je omezeno na základy anesteziologie a intenzivní medicíny.

SYLLABUS PŘEDMĚTU ANESTEZIOLOGIE, RESUSCITACE A INTENZIVNÍ MEDICÍNA (pro školní rok 2019/2020 ZDE)  

VÝUKOVÉ CÍLE

Rozpoznání pacienta v riziku selhání vitálních funkcí, diferenciální diagnostika stavu;
Základy monitorace pacientů v akutních stavech a  anestezii;
Indikace a provedení podpory oběhu a ventilace;
Praktické provedení zajištění vstupu do žilního řečiště a dýchacích cest;
Diagnostika zástavy oběhu a provedení základní i rozšířené resuscitace vč. užití defibrilátoru;
Základ anesteziologické péče vč. náležitostí předoperační přípravy, perioperační a pooperační péče;
Základy intenzivní péče vč. multiorgánové podpory;
Základní etické problémy v medicíně akutních stavů;
Léčba akutní a chronické bolesti.

ZPŮSOB ORGANIZACE VÝUKY

Výuka sestává z povinných přednášek, se kterými se student seznamuje formou e-learningu (viz odkaz na webové stránky níže), nepovinných klasických přednášek a povinných praktických cvičení. Praktická cvičení jsou členěna na dvě části, z nichž první probíhá v učebně a je zaměřena na rychlé zopakování teorie a následnou praktickou výuku na modelech a z části druhé, která probíhá na klinickém pracovišti, v rámci níž student navštíví běžný provoz operačního sálu, jednotky intenzivní péče a urgentního příjmu.

Výuka je zakončena testem a ústní zkouškou.

INFORMAČNÍ DOPIS STUDENTŮM 5.ROČNÍKU   (pro školní rok 2018/2018 ZDE)  

KDO JI VEDE VČ. KONTAKTŮ

doc. MUDr. Jan Beneš, Ph.D. (benesj@fnplzen.cz)

doc. MUDr. Ivan Chytra, CSc. (chytra@fnplzen.cz)

doc. MUDr. Eduard Kasal, CSc. (kasal@fnplzen.cz)

MUDr. Richard Pradl, Ph.D. (pradl@fnplzen.cz)

MUDr. Jan Zatloukal, Ph.D. (zatloukalj@fnplzen.cz)

MUDr. Jakub Kletečka, Ph.D. (kleteckaj@fnplzen.cz)

MUDr. Stanislav Machart (machart@fnplzen.cz)

MUDr. Jiří Pouska (pouskaj@fnplzen.cz)
MUDr. Martin Štěpán (stepan@fnplzen.cz)
MUDr. Alexandra Židková, Ph.D. (zidkova@fnplzen.cz)
MUDr. Michal Štengl (stenglm@fnplzen.cz)
MUDr. David Lukeš (lukes@fnplzen.cz)
MUDr. Jan Lukáš (lukasj@fnplzen.cz)
MUDr. Pavel Cimický (cimickyp@fnplzen.cz)
MUDr. Kateřina Hadrabová (musilovaka@fnplzen.cz)

PREZENTACE Z VÝUKY (dostupné ZDE)

ZÁKLADNÍ ZDROJE

České:

Elektronicky dostupné texty a kapitoly v aplikaci Mefanet (http://mefanet.lfp.cuni.cz/lekarske-discipliny.php?disid=123)

Webové rozhraní České resuscitační rady (http://www.resuscitace.cz/)

Málek J.: Praktická anesteziologie, 2. přepracované a doplněné vydání, Grada, 2016; (do  strany 136)

Kasal E. a kol: Základy anesteziologie, resuscitace, neodkladné medicíny a intenzivní péče pro lékařské fakulty.  Universita Karlova v Praze, Karolinum, 2003, (kromě kapitoly Kardiopulmonální resuscitace)

Anglické:

Webové stránky Evropské resuscitační rady (www.erc.edu)

Stone J., Fawcett W.: Anaesthesia at a Glance, Wiley-Blackwell, 2013
Leach R.: Critical Care Medicine at a Glance, Wiley-Blackwell, 2014

 

Další možné zdroje a texty:

Ševčík P. a kol.: Intenzivní medicína, Galén, 2014
Jindrová B. et al.: Praktické postupy v anestezii, Grada, 2011
Vymazal T. et al.: Doporučené postupy pro podávání anestezie dětem a dospělým, Mladá fronta, 2015
Vymazal T. et al.: Naléhavé situace na operačním sále aneb Co dělat, když..., Karolinum, 2018
Barash P. et al.: Klinická anesteziologie, Grada, 2015
Nalos D.: Periferní nervové blokády, Grada, 2010
Tyll T. a kol.: Neuroanestezie a základy neurointenzivní péče, Mladá fronta, 2014
Černý V. a kol.: Vybrané doporučené postupy v intenzivní medicíně, Maxdorf, 2009
Hakl M. a kol.: Léčba bolesti, Mladá fronta, 2011
Málek J., Ševčík P.: Léčba pooperační bolesti, Mladá fronta, 2014

KDE PROBÍHÁ VÝUKA

Přednášky se konají na Šafránkově pavilonu

Praktika probíhají ve „Fantomové učebně“ KARIM

FANTOMARNA